ჯორჯიან ეარვეისის მგზავრთა და ბარგის გადაზიდვის ზოგადი პირობები.

მუხლი 1 კონკრეტული გამოთქმების მნიშვნელობა;
მუხლი 2 გამოსაყენებლობა;
მუხლი 3 ბილეთები;
მუხლი 4 ტარიფები, გადასახადები და მოსაკრებლები;
მუხლი 5 ჯავშნები;
მუხლი 6 რეგისტრაცია და ჩასხდომა
მუხლი 7 გადაზიდვაზე უარის თქმა და შეზღუდვა;
მუხლი 8 ბარგი
მუხლი 9 ფრენების განრიგი, რეისის გადადება, გაუქმება;
მუხლი 10 თანხის დაბრუნება;
მუხლი 11 საჰაერო ბორტზე მოქცევა;
მუხლი 12 დამატებითი მომსახურებების პირობები;
მუხლი 13 ადმინისტრაციული პროცედურები;
მუხლი 14 მომდევნო გადამზიდავები;
მუხლი 15 ზიანის ანაზღაურება;
მუხლი 16 საჩივრებისა და პრეტენზიების შეტანის ვადა;
მუხლი 17 სხვა პირობები;
მუხლი 18 ცვლილება და უარის თქმა;
მუხლი 19 ინტერპრეტაცია;
მუხლი 20 იურისდიქცია.


მუხლი 1 კონკრეტული გამოთქმების მნიშვნელობა
დღევანდელ პირობებში შემდეგი კონკრეტული გამონათქვამები აღნიშნავს:
ჩვენ, ჩვენი, ჩვენით და ჩვენ მიერ აღნიშნავს ჯორჯიან ეარვეისს.
თქვენ, თქვენი, თქვენით აღნიშნავს ნებისმიერ ადამიანს, გარდა ჩვენი ბორტის წევრებისა, რომლებიც გადააადგილდებიან ბორტზე, ბილეთის წესების შესაბამისად. (იხილეთ აგრეთვე "მგზავრის" განმარტება").
შეთანხმებული გაჩერების ადგილები ნიშნავს ადგილებს, გარდა გამგზავრებისა და დანიშნულების ადგილისა, რომლებიც მითითებულია ბილეთში, ან ჯორჯიან ეარვეისის განრიგში, როგორც მგზავრის მარშრუტზე დაგეგმილი გაჩერების ადგილები.
ავიაკომპანიის დასახელების კოდი აღინიშნება ორი (A9) ან სამი ასოთი (TGZ), რომელიც აღნიშნავს შპს ჯორჯიან ეარვეისს. უფლებამოსილი აგენტი ნიშნავს გაყიდვების აგენტს, რომელიც ჯორჯიან ეარვეისმა დანიშნა, იგი წარმოადგენს ჩვენს ავიაკომპანიას და უფლებამოსილია გაყიდოს ჩვენი საჰაერო მომსახურებით, სხვა საჰაერო გადამზიდავების მომსახურებებთან ერთად.
ბარგი ეს არის მგზავრის პირადი ქონება, რომელიც თან ახლავს მას მოგზაურობის დროს. თუ დამატებითი ბარგი არ არის მითითებული, იგი შედგება როგორც შემოწმებული, ისე შეუმოწმებელი ნაწილისაგან.
ბაგაჟის კვიტანცია ნიშნავს ნიშნავს ბილეთის იმ ნაწილს, რომელიც ეხება მგზავრის შემოწმებული ბარგის გადაზიდვას. 
ბარგის საიდენთიფიკაციო საჭდი არის ჯორჯიან ეარვეისის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც თან ერთვის მგზავრის შემოწმებულ ბარგს.
ჩასხდომის ბარათი არის დოკუმენტი, რომელიც მგზავრს მიღებული აქვს რეგისტრაციის დროს, რაც მას აძლევს უფლებას, ჩაჯდეს თვითმფრინავში და იმგზავროს საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე.
ხელბარგი არის მგზავრის ბარგი, რომელიც მას ხელით ააქვს თვითმფრინავის სალონში. 
გადაზიდვა ნიშნავს მგზავრის ან ბარგის საჰაერო გადააადგილებას.
გადამზიდავი, ეს არის ავიაგადამზიდავი, გარდა ჯორჯიან ეარვეისისა (A9) რომლის კოდიც წარმოდგენილია თქვენს ბილეთზე, ან კომბინირებულ ბილეთზე.
გადამზიდავის რეგულაციები ნიშნავს კანონებს, გარდა ჯორჯიან ეარვეისის მიერ გამოქვეყნებული წესებისა, რომლებიც მოქმედებს ბილეთის გაცემის თარიღიდან და არეგულირებს მგზავრთა და / ან ბარგის გადაზიდვას, და მოიცავს ნებისმიერ მოქმედ ტარიფებს.
შემოწმებული ბარგი ეს არის ბარგი, რომელსაც ჯორჯიან ეარვეისი ამოწმებს, ინახავს და ადებს საჭდს. (შემოწმებული ბარგი ინახება ბორტზე, ფრენის დროს).
რეგისტრაციის ბოლო ვადა ნიშნავს ჯორჯიან ეარვეისის მიერ დადგენილ ვადას, რომლის მიხედვითაც, უნდა შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმალობები და მიიღოთ ჩასხდომის ბილეთი, დადგენილ ვადამდე.
ბავშვი, წარმოადგენს მგზავრს, რომლის ასაკიც მოგზაურობის დროს არის 2-დან 12 წლამდე. 
კოდშეარი არის ფრენა, რომლის დროსაც ერთი გადამზიდავი ახორციელებს რეისს, ამ რეისზე ჩვენ გავცემთ ბილეთებს, ბილეთში მითითებულია ჩვენი ავიაკომპანიის კოდი, როგორც გადამზიდავი, ჯორჯიან ეარვეისსა და ამ გადამზიდველს შორის დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად.
გადაზიდვის პირობები ნიშნავს მგზავრისა და ბარგის გადაზიდვის პირობებს.
სახელშეკრულებო პირობები ნიშნავს პირობებს, რომლის მიხედვითაც შედგა თქვენი გადაზიდვის ხელშეკრულება და რომელიც შეიცავს, ან მოცემულია თქვენი ბილეთის ან მარშრუტის ქვითარში, რომელიც მოიცავს მითითებებს, შეტყობინებებსა და გადაზიდვის ამ ზოგად პირობებზე.  
დადასტურებული ჯავშანი ნიშნავს, რომ მგზავრს აქვს ბილეთი, რომელშიც:
  ---   ქაღალდის ბილეთი, რომელშიც მოცემულია რეისის ნომერი, თარიღი და დრო,"OK" ნიშნის მითითებით შესაბამის ველში;
  ---   ელექტრონული ბილეთის შემთხვევაში (ქაღალდის ბილეთის არარსებობის დროს), ჯავშნის დასტური.
ერთობლივი ბილეთი ნიშნავს სხვა ბილეთთან დაკავშირებით თქვენზე გაცემულ ბილეთს, რომელთან ერთადაც წარმოადგენს გაფრენის ერთ ხელშეკრულებას.
ტრანზიტული ფრენა ნიშნავს ფრენას, რომელიც მოიცავს იმავე ბილეთზე ან მეორე ბილეთზე შემდგომ მგზავრობას.
კონვენცია გულისხმობს ნებისმიერი შემდეგი დოკუმენტიდან, რომელიც გამოიყენება გადაზიდვის ხელშეკრულებაზე:

• 1929 წლის 12 ოქტომბერს ვარშავაში ხელმოწერილი კონვენცია საერთაშორისო წესებით საჰაერო გადაზიდვასთან დაკავშირებული გარკვეული წესების გაერთიანების შესახებ;
• ვარშავის კონვენცია, რომელიც შესწორებულია ჰააგაში 1955 წლის 28 სექტემბერს;
• ვარშავის კონვენცია, რომელიც შესწორებულია მონრეალის დამატებითი პროტოკოლის No 1 (1975) მიერ;
• ვარშავის კონვენცია, რომელიც შესწორებულია ჰააგაში და მონრეალის დამატებითი პროტოკოლი No2 (1975);
• ვარშავის კონვენცია, რომელიც შესწორებულია ჰააგაში და მონრეალის დამატებითი პროტოკოლი No4 (1975);
• ვარშავის დამატებული კონვენცია
• კონვენცია გარკვეული წესების გაერთიანების შესახებ, რომლებიც ეხება საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვას სხვა პირის მიერ, გარდა საკონტრაქტო გადამზიდველისა, ხელმოწერილი გვადალახარაში 1961 წლის 18 სექტემბერს.

ელექტრონული კუპონი ნიშნავს ფრენის კუპონს, ბილეთს, რომელიც ეკუთვნის ჯორჯიან ეარვეისის ელექტრონულ ბაზას. 
ელექტრონული ბილეთი ნიშნავს ჯორჯიან ეარვეისის მიერ ან მის სახელით გაცემულ მარშრუტის მიღებას, ელექტრონულ კუპენებს და, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, საბორტო დოკუმენტს.
საბოლოო დანიშნულება ნიშნავს დანიშნულების ადგილს ბილეთზე, რომელიც წარმოდგენილია სარეგისტრაციო პუნქტში. ფრენის კუპონი ნიშნავს ჯორჯიის ეარვეისის მიერ ან მის სახელით გაცემულ ბილეთის ნაწილს, რომელიც ატარებს ნიშანს "ვარგისია მოგზაურობისთვის" ან, ელექტრონული ბილეთის შემთხვევაში, ელექტრონულ კუპონს და განსაზღვრავს კონკრეტულ ადგილებს, რომელზეც მგზავრს ყოფნის უფლება აქვს. 

საჰაერო ფრენის სეგმენტი არის ფრენის ნაწილი ორ წერტილს შორის, რომელსაც ახორციელებს ჯორჯიან ეარვეისი ან სხვა გადამზიდავი. ფორსმაჟორი ნიშნავს უჩვეულო და გაუთვალისწინებელ გარემოებებს გადამზიდველის ან / და მგზავრის კონტროლის მიღმა, რომლის შედეგების თავიდან აცილება ზოგჯერ შეუძლებელია, ყველა საჭირო ზომების მიღების დროსაც კი.

ჩვილი ნიშნავს მგზავრს, რომელიც არ გამხდარა 2 წლის, გამგზავრებამდე. სამარშრუტო კვიტანცია ნიშნავს ჯორჯიან ეარვეისის, ან ჩვენი უფლებამოსილი აგენტების მიერ გაცემულ დოკუმენტს ან დოკუმენტებს, რომელიც აღნიშნავს სამოგზაურო ელექტრონულ ბილეთებს. მისი გამოცემა შესაძლებელია ქაღალდზე, ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით ან ელექტრონულად. ელექტრონული ბილეთი შეიცავს მგზავრის სახელს, ფრენის შესახებ ინფორმაციას და სხვადასხვა შეტყობინებებს. ეს დოკუმენტი უნდა დარჩეს მგზავრთან და თან იქონიოს მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. ნორმალური ტარიფი ნიშნავს კონკრეტულ კლასში (ბიზნესი ან ეკონომი) გადაზიდვისთვის დაწესებულ საფასურს, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა საფასურს, რომელიც დადგენილია და გამოქვეყნებულია ჩვეულებრივ საფასურად.

ხელშეკრულების დეტალების შესახებ ინფორმაცია ნიშნავს თქვენს ბილეთში, ან მარშრუტის ქვითარში მოყვანილ განცხადებებს, რომლებიც იდენტიფიცირებულია, და მოიცავს გადაზიდვის პირობებსა და ცნობებს. მგზავრი ნიშნავს ნებისმიერ პირს, გარდა ეკიპაჟის წევრებისა, რომელიც გადაადგილდება თვითმფრინავით, გადამზიდავის თანხმობით. სამგზავრო კუპონი არის სამგზავრო ბილეთისა და ბარგის შემოწმების ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს მგზავრის წერილობით მოწმობას გადაზიდვის ხელშეკრულების დადების შესახებ.

”სამგზავრო ბილეთი” ნიშნავს გადამზიდველის მიერ გაცემულ ბილეთის იმ ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს მგზავრის გადაყვანას. გამგზავრების ადგილი ნიშნავს აეროპორტს, საიდანაც თავდაპირველად იწყება მოგზაურობა, როგორც ეს მითითებულია ბილეთზე. დანიშნულების ადგილი ნიშნავს აეროპორტს, სადაც მგზავრი ჩამოდის ბილეთზე მითითებული გაჩერების ბოლო წერტილამდე. 

მარშრუტის ცვლილება ნიშნავს მარშრუტიზაციას (წარმოშობის წერტილის, დანიშნულების ადგილის, გაჩერების ან კავშირის ჩათვლით), მგზავრობის საფასურს, გადამზიდველ (ებ) ს, მომსახურების კლასს, ფრენას ან თარიღს ბილეთის ორიგინალიდან. (არ ვრცელდება "ღია" ბილეთებზე). SDR ნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ განსაზღვრულ სპეციალური ნახაზის უფლებას (ანგარიშის ერთეული).
 სპეციალური ტარიფი ნიშნავს განსხვავებულ ტარიფს. გაჩერება - მგზავრის მგზავრობის დაგეგმილი გაჩერება გამგზავრების ადგილსა და დანიშნულების ადგილს შორის მდებარე წერტილში. ტარიფი ნიშნავს გამოქვეყნებულ ტარიფებს, გადასახადებს და / ან გადაზიდვის შესაბამის ავიაკომპანიის პირობებს, რომლებიც შესაბამის შემთხვევებში შეიტანება შესაბამის ორგანოებში. ბილეთის მოქმედების ვადა - პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც სამგზავრო ბილეთი მოქმედებს მოგზაურობისთვის.
 ბილეთი ნიშნავს დოკუმენტს, სახელწოდებით "სამგზავრო ბილეთისა და ბარგის შემოწმება" ან ელექტრონული ბილეთი, თითოეულ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენს მიერ ან ჩვენი სახელით გაცემულია მგზავრზე ჩვენი უფლებამოსილი აგენტების მიერ. ბილეთში შედის ხელშეკრულების პირობები, კუპონები და შეტყობინებები. ბილეთის მოქმედების ვადა - პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც სამგზავრო ბილეთი მოქმედებს მოგზაურობისთვის. შეუმოწმებელი ბარგი ნიშნავს თქვენს სხვა ბარგს, გარდა შემოწმებული ბარგისა.

მუხლი 2 გამოსაყენებლობა
2.1 საერთო
გარდა 2.2, 2.4 და 2.5 მუხლებში მოცემული შემთხვევებისა, ჩვენი გადაზიდვის პირობები ვრცელდება მხოლოდ იმ ფრენებზე ან ფრენების სეგმენტებზე, სადაც ჩვენი სახელი (ჯორჯიან ეარვეისი) ან ავიაკომპანიის კოდი (A9) აღნიშნულია ბილეთის გადამზიდავ ველში, ან ფრენის სეგმენტში.

2.2 ჩარტერული ოპერაციები
თუ გადაზიდვა ხორციელდება ჩარტერული ხელშეკრულების შესაბამისად, გადაზიდვის პირობები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩასმული არიან ჩარტერის ხელშეკრულებაში ან ბილეთში.

2.3 კოდ-შეარი
ზოგიერთი სერვისისთვის გვაქვს ხელშეკრულება სხვადასხვა ავიაკომპანიებთან, რომელსაც უწოდებენ "კოდ-შეარს". ეს ნიშნავს, რომ თუ გაქვთ ჩვენი ჯავშანი, ან ბილეთი ჩვენი სახელით (Georgian Airways) ან ავიაკომპანიის კოდით (A9) შესაძლოა სხვა გადამზიდავმა შეასრულოს რეისი. ასეთი შეთანხმების შემთხვევაში, ჩვენ ვაფრთხილებთ მგზავრებს ბილეთის დაჯავშნის დროს.

2.4 პრეფერენციული კანონი
გადაზიდვის ეს კანონი გამოიყენება მაშინ, თუ ის არ ეწინააღმდეგება ჩვენს ტარიფებს ან მოქმედ კანონებს, ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ტარიფები, ან კანონები ძალაში შედის. თუ გადაზიდვის პირობების რომელიმე დებულება მოქმედი კანონის შესაბამისად არასწორია, დარჩენილი დებულებები ძალაში რჩება.

2.5 ავია-გადაზიდვის პირობები უპირატესია წესებთან შედარებით.
გადაზიდვის ამ პირობებით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, გადაზიდვის ამ პირობებსა და სხვა წესებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, გადაზიდვის პირობებს უპირატესობა ენიჭება.
 

მუხლი 3 - ბილეთები
3.1 ზოგადი დებულებები
3.1.1    გამგზავრების უფლება აქვს მხოლოდ ბილეთში მითითებულ მგზავრს (სახელის და გვარის მიხედვით), შესაძლოა აგრეთვე დაგჭირდეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
3.1.2    ბილეთის გადაცემა სხვა ადამიანზე შეუძლებელია.
3.1.3    ზოგიერთი ბილეთი იყიდება ფასდაკლებული ტარიფით, ის გამოც იგი შესაძლოა არ დაბრუნდეს ან დაბრუნდეს თანხის ნაწილი. უნდა აირჩიოთ თქვენზე მორგებული ტარიფი. ასევე დარწმუნდით, რომ დაზღვეული ხართ ბილეთის გაუქმების შემთხვევაში.
3.1.4    თუ გაქვთ ბილეთი, რომელიც აღწერილია 3.1.3 მუხლში, რომელიც სრულად გამოუყენებელია და ფორსმაჟორული ვითარების გამო თქვენ ვერ შეძლებთ გამგზავრობას, გირჩევთ დაუყოვნებლივ წარადგენთ ფორს-მაჟორის დამადასტურებელი საბუთები, ჩვენ განვიხილავთ ყველა შესაძლო შემთხვევას და თანხის დაბრუნების გადაწყვეტილების შემთხვევაში, აგინაზღაურდებათ სრული ან თანხის ნაწილი.
3.1.5        ბილეთი ნებისმიერ სიტუაციაში რჩება ჩვენს საკუთრებაში.
3.1.6        ელექტრონული ბილეთის შემთხვევის გარდა, თქვენ ფრენის განხორციელების უფლება არ გექნებათ, თუ არ წარმოადგენთ მოქმედ ბილეთს, რომელიც შეიცავს ფრენის კუპონს და ყველა სხვა გამოუყენებელ სამგზავრო კუპონს. გარდა ამისა, თქვენ ვერ შეძლებთ გამგზავრებას, თუ წარმოდგენილი ბილეთი დაზიანებულია ან არ არის გადაცვლილი ჩვენი  ავტორიზებული აგენტის მიერ. ელექტრონული ბილეთის შემთხვევაში, თქვენ არ გექნებათ ფრენის უფლება, თუ არ მიუთითებთ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერს და თუ მოქმედი ელექტრონული ბილეთი არ იქნება სათანადოდ გაცემული თქვენს სახელზე.
3.1.6(ა)  იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგავთ ან დააზიანებთ ბილეთს (ან მის ნაწილს) ან ვერ წარმოადგენთ ბილეთს, რომელიც შეიცავს სამგზავრო კუპონს და ყველა სხვა გამოუყენებელ ფრენის კუპონს, თქვენი თხოვნით, ჩვენ ასეთ ბილეთს (ან მის ნაწილს) ჩაანაცვლებთ ახალი ბილეთის გაცემით, იმ პირობით, თუ დაადასტურებთ რომ ბილეთი თქვენი საკუთრებაა. ჩვენ არ მოვითხოვთ თქვენგან ანაზღაურებას ჩვენი დაუდევრობის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე. გამცემ გადამზიდველს შეუძლია დააკისროს გონივრული ადმინისტრაციული საფასური ამ მომსახურებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ზარალი ან ზიანი გამოიწვია გამცემი გადამზიდველის ან მისი აგენტის დაუდევრობამ.
3.1.6(ბ)  თუ ასეთი მტკიცებულება არ არის ხელმისაწვდომი ან თქვენ არ გააფორმებთ ასეთ ხელშეკრულებას, ახალი ბილეთის გამცემმა შეიძლება მოგთხოვოთ, გადაიხადოთ ბილეთის სრული ღირებულება ბილეთის ჩანაცვლების მიზნით, დაბრუნება შესაძლებელია,  თუ გადამზიდავი დარწმუნდება, რომ დაკარგული ან დაზიანებული ბილეთი არ არის გამოყენებული და არ აქვს გასული მოქმედების ვადა. 
3.1.7    ბილეთი ღირებულია და თქვენ უნდა უზრუნველყოთ შესაბამისი ზომები მის დასაცავად და დაკარგვის ან ქურდობის თავიდან ასაცილებლად.

3.2 მოქმედების ვადა
3.2.1    ბილეთში აუცილებლად უნდა იყოსმითითებული შეზღუდული ვადა:
3.2.1 (ა)    ერთი წელი ბილეთის გამოწერის დღიდან
3.2.1 (ბ)    იმ პირობით, რომ თუ პირველი მოგზაურობა იყო ბილეთის გაცემის დღიდან ერთი წლის განმავლობაში, ბილეთს აქვს ვადა პირველი მოგზაურობის დღიდან ერთი წელი.
3.2.2     თუ ბილეთის ვადაში ვერ მოახერხეთ მოგზაურობა, რადგან ჯავშანი არ დადასტურდა, ბილეთის ვადა გახანგრძლივდება, ან შესაძლოა განიხილოს ბილეთის დაბრუნება მე -10 მუხლის შესაბამისად.
3.2.3  თუ თქვენი მოგზაურობის დაწყების დროს, ვერ შეძლებთ მგზავრობას, თქვენი ბილეთის მოქმედების პერიოდში ავადმყოფობის გამო, შესაძლოა ბილეთის მოქმედების ვადის გახანგრძლივება იმ დრომდე, როდესაც შეგეძლებათ მოგზაურობა, ან ამ თარიღის შემდეგ ჩვენს მომდევნო ფრენამდე, იმავე ადგილიდან. ასეთ შემთხვევაში, საჭიროა ექიმის ცნობის წარდგენა. თუ ბილეთის კუპონი გულისხმობს ერთ ან მეტ გაჩერებას გზაზე, ასეთი ბილეთის მოქმედების ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს არა უმეტეს სამი თვისა. ასეთ ვითარებაში, ჩვენ ანალოგიურად გავაგრძელებთ ოჯახის სხვა წევრების ბილეთების მოქმედების ვადებს, რომლებიც მოგზაურობენ თქვენთან ერთად.
3.2.4    მოგზაურობის მგზავრის გარდაცვალების შემთხვევაში, მგზავრის თანმხლები პირების ბილეთები შესაძლოა შეიცვალოს მინიმალური ყოფნის გაუქმებით ან ბილეთების მოქმედების ვადის გაგრძელებით. მგზავრის ახლობლის გარდაცვალების შემთხვევაში, რომელიც იმყოფებოდა მოგზაურობაში, მგზავრის ბილეთის მოქმედება და მისი თანმხლები ოჯახის წევრების ბილეთებიც შეიძლება შეიცვალოს იმავე გზით. ნებისმიერი ასეთი ცვლილება უნდა განხორციელდეს გარდაცვალების მოწმობის მიღებისთანავე და ნებისმიერი ასეთი სიტუაცია არ უნდა აღემატებოდეს გარდაცვალების დღიდან ორმოცდახუთ (45) დღეს.

3.3 კუპონის თანმიმდევრობა და გამოყენება
3.3.1    თქვენ მიერ შეძენილი ბილეთი მოქმედებს მხოლოდ ბილეთზე მითითებული მოგზაურობისთვის, გამგზავრების ადგილიდან, ნებისმიერი შეთანხმებული პუნქტის გავლით, საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. თქვენ მიერ გადახდილი საფასური დაფუძნებულია ჩვენს ტარიფზე და მოცემულია ბილეთზე მითითებული მიმართულებისთვის. ეს არის ჩვენი ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენთან. ბილეთი არ დაკმაყოფილდება და დაკარგავს მოქმედებას, თუ ყველა კუპონი არ იქნება გამოყენებული ბილეთში მოცემული თანმიმდევრობით.
3.3.2    თუ გსურთ თქვენი მოგზაურობის რაიმე ასპექტის ცვლილება, წინასწარ უნდა დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ დავთვლით გადაცვლის საფასურს და დამატებითი გადახდის ან ორიგინალი ბილეთის ფასში შეგიცვლით ბილეთს. თუ ცვლილება გჭირდებათ ფორსმაჟორული სიტუაციის გამო, უნდა დაგვიკავშირდეთ რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მოკლე დროში გადაგიცვლით ბილეთს, დამატებითი ხარჯების გარეშე.
3.3.3    თუ შეცვლით თქვენს მოგზაურობას ჩვენი თანხმობის გარეშე, ჩვენ დაგიანგარიშებთ სწორ თანხას, რომელიც უნდა იქნეს გადახდილი. თქვენ უნდა გადაიხადოთ სხვაობა თქვენს მიერ გადახდილ ფასსა და ახალი ბილეთის საერთო ფასს შორის. ჩვენ დაგიბრუნებთ სხვაობას, თუ ახალი ბილეთის ფასი დაბალია, ასეთ შემთხვევაში, გამოუყენებელ კუპონებს მნიშვნელობა არ აქვს.
3.3.4    გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ ტიპის ცვლილება არ გამოიწვევს ტარიფის შეცვლას, ზოგიერთმა მაგალითად, გამგზავრების ადგილის შეცვლამ ან თქვენი მოგზაურობის მიმართულებით შეცვლამ, შესაძლოა გამოიწვიოს ფასის ზრდა. ბევრი ტარიფი მოქმედებს ბილეთზე მითითებულ თარიღებსა და ფრენებზე და მათი შეცვლა საერთოდ შეუძლებელია, ან მხოლოდ დამატებითი საკომისიოს გადახდის შემდეგ არის შესაძლებელი.
3.3.5    თქვენს ბილეთზე მოცემული თითოეული ფრენის კუპონი მიიღება მომსახურების კლასში გადასაზიდად იმ თარიღისა და ფრენისთვის, სადაც ადგილი იყო დაცული. თუ ბილეთი თავდაპირველად გაიცა ჯავშნის მითითების გარეშე, მოგვიანებით ადგილი შეიძლება დაჯავშნოთ ჩვენი საფასურისა და მოთხოვნილი ფრენის ადგილის შესაბამისად.
3.3.6    გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გამოცხადდებით რომელიმე ფრენაზე წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, შესაძლოა ბილეთის უკან დაბრუნების, ან გადაცვლის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდეს. ხოლო თუ წინასწარ შეგვატყობინებთ, ჩვენ არ გავაუქმებთ თქვენს მომდევნო ჯავშანს.

3.4 გადამზიდავის სახელი და მისამართი
ბილეთზე, ჩვენი დასახელება შესაძლოა იყოს შემოკლებული და ეწეროს მხოლოდ ავიაკომპანიის კოდი. ჩვენს მისამართად ითვლება გამგზავრების აეროპორტი, რომელთან ერთადაც მითითებულია ჩვენი სახელის აბრევიატურა ბილეთზე მოცემულ ბოქსში "გადამზიდავი" (carrier). ხოლო ელექტრონული ბილეთის შემთხვევაში, მითითებული იქნება სამარშრუტო კვიტანციის პირველ სეგმენტზე. 
 

მუხლი 4. ტარიფები, აეროპორტის მოსაკრებლები და გადასახადები
 
4.1 ტარიფები
ტარიფები მოქმედებს მხოლოდ გამგზავრების აეროპორტიდან, დანიშნულების აეროპორტის მიმართულებით მოგზაურობის დროს, თუ არ არის მითითებული დამატებითი სერვისი. ტარიფებში არ შედის მიწისზედა ტრანსპორტირების მომსახურება აეროპორტებისა, აგრეთვე მომსახურება აეროპორტებსა და ქალაქის ტერმინალებს შორის. თქვენი ბილეთის  საფასურის დაანგარიშება მოხდება ჩვენი ტარიფების შესაბამისად, რომელიც მოქმედებს იმ დღეს, როდესაც თქვენ ყიდულობთ ბილეთს მოგზაურობისთვის, კონკრეტულ თარიღებსა და მასზე მითითებულ მარშრუტზე. მარშრუტის ან მოგზაურობის თარიღების ცვლილებამ, შესაძლოა გავლენა იქონიოს ბილეთის საფასურზე. 


4.2 აეროპორტის მოსაკრებლები და გადასახადები
 აეროპორტის მოსაკრებლებსა და გადასახადებს აწესებს მთავრობა, რომელთაც იხდით თქვენ. იმ მომენტში, როდესაც ბილეთს ყიდულობთ, თქვენ ინფორმირებულნი ხართ სხვადასხვა გადასახადების შესახებ, რომლებიც არ შედის ბილეთის ტარიფში. აეროპორტის მოსაკრებლების ოდენობა ხშირად იცვლება, თუმცა თქვენ იხდით იმ რაოდენობას, რომელიც მითითებულია თქვენს ბილეთში. აგრეთვე, თუ აეროპორტის მოსაკრებლების რაოდენობა გაიზარდა ბილეთის ყიდვის შემდეგ, შესაძლოა მოგიწიოთ დამატებით გადახდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული მოსაკრებელი, გაუქმდა ან შემცირდა ისე, რომ ისინი აღარ გავრცელდა თქვენზე, უფლება გექნებათ უკან მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება.


4.3 ვალუტა 
 ტარიფები, აეროპორტის მოსაკრებლები და გადასახადები გადაიხდება იმ ქვეყნის ვალუტაში, სადაც გაიცემა ბილეთი, თუ ჩვენი უფლებამოსილ აგენტს აქვს მითითებული სხვა ვალუტა, ჩვენი შეხედულებისამებრ შესაძლოა მივიღოთ გადახდა სხვა ვალუტაშიც.

მუხლი 5. ჯავშნები
5.1 ჯავშნის მოთხოვნა
5.1.1    ჩვენ ან ჩვენი უფლებამოსილი აგენტი აფიქსირებს თქვენს ჯავშანს და თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, მოგაწვდით წერილობით დადასტურებას თქვენი ჯავშნის შესახებ.
5.1.2    ზოგიერთ ტარიფს აქვს წესი, რომლებიც ზღუდავს ან გამორიცხავს თქვენს ჯავშნის ცვლილებას, ან გაუქმების უფლებას.
5.2 ბილეთის გამოწერის ვადა
თუ თქვენ არ გადაიხადეთ ბილეთის საფასური, ჩვენ ან ჩვენი უფლებამოსილი აგენტის მიერ მითითებულ ვადის გასვლამდე, შესაძლოა გავაუქმოთ თქვენი ჯავშანი.
5.3 პერსონალური მონაცემები
თქვენ აცნობიერებთ, რომ პერსონალური მონაცემებს გვაწვდით შემდეგი მიზნებისთვის: დაჯავშნა, ბილეთის შეძენა, დამატებითი სერვისების მიღება, მომსახურების შემუშავება და უზრუნველყოფა, საიმიგრაციო და შესვლის პროცედურების გამარტივება და მთავრობის ორგანოებისთვის ამგვარი მონაცემების მიწოდება, თქვენს მოგზაურობასთან დაკავშირებით. ამ მიზნებისათვის, თქვენ უფლებას გვაძლევთ შევინახოთ და გამოვიყენოთ აღნიშნული მონაცემები და გადავცეთ ჩვენს ოფისებს, ტურისტულ სააგენტოს, რომელმაც გასცა ბილეთი, სამთავრობო სააგენტოებს, სხვა გადამზიდავებს ან ზემოხსენებული მომსახურების მომწოდებლებს.
5.4 დასაჯდომი ადგილი თვითმფრინავში
ჩვენ ვცდილობთ დავაკმაყოფილოთ ადგილების წინასწარი მოთხოვნები, თუმცა ვერ ვიცავთ კონკრეტულ ადგილებს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეიცვალოთ ადგილები ნებისმიერ დროს, თუნდაც თვითმფრინავში ჩასხდომის შემდეგ. ეს შეიძლება საჭირო გახდეს თქვენი უსაფრთხოების ან დაცვის მიზნით.

5.5 ჯავშნის ხელმეორედ დადასტურება

5.5.1 ჩვენ არ ვითხოვთ ხელახლა დადასტურებას, ჯორჯიან ეარვეისის ფრენებზე. ზოგიერთი სხვა გადამზიდავი მოითხოვეს, რომ მგზავრმა დაადასტუროს ჯავშანი შემდეგ, ან უკან დასაბრუნებელ ფრენაზე, ნებისმიერი ასეთი მოთხოვნის შეუსრულებლობა აძლევს გადამზიდველს უფლებას გააუქმოს ჯავშანი შემდეგ, ან უკან დასაბრუნებელ ფრენაზე.
5.5.2 გირჩევთ დააზუსტოთ ხემეორე ჯავშნის დადასტურების შესახებ მანამ, სანამ შეიძენთ ბილეთს, იმ ავიაკომპანიასთან, რომლის კოდიც მითითებულია თქვენს ბილეთზე.

5.6 შემდგომი ჯავშნების გაუქმება
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ არ გამოცხადდებით რომელიმე ფრენაზე, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ თქვენი უკან დასაბრუნებელი ბილეთი.
5.6.1    მომსახურების საფასურის გადახდა შეუძლია იმ მგზავრს, რომელიც:
5.6.1.1 არ არის ჩასული გადამზიდველის მიერ გამშვები პუნქტის აეროპორტში, ან გამგზავრების სხვა პუნქტში გადამზიდველის მიერ დადგენილი დროისთვის (ან, თუ დრო არ არის მითითებული, ფრენის გამგზავრებამდე საკმარისად ადრე, ისე რომ მთავრობის ოფიციალური ფორმა და გამგზავრების პროცედურები დასრულდეს) და ამიტომ არ იყენებს მისთვის დაჯავშნილ ადგილს, ან
5.6.1.2 როგორც ჩანს, არასათანადოდ არის გაფორმებული და ამიტომ არ არის მზად სამოგზაუროდ და, შესაბამისად, არ იყენებს ადგილებს, რომლებიც დაჯავშნილი იყო, ან
5.6.1.3 აუქმებს მის ჯავშანს მოგვიანებით, ვიდრე დადგენილია გადამზიდავის მიერ. მომსახურების საფასური არ გადაიხდება, ფრენის შეფერხების ან გაუქმების შემთხვევაში. მგზავრი აუქმებს ჯავშანს, ან ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო დროულად ვერ ახერხერბს გამგზავრებას.
 

მუხლი 6 - რეგისტრაცია (ჩექ-ინი) და ჩასხდომა

6.1 რეგისტრაციის ვადები თითოეულ აეროპორტში განსხვავებულია, ამიტომ გირჩევთ წინასწარ გაეცნოთ და ისე გაიაროთ რეგისტრაცია. ასე უფრო დაცულიც იქნებით და გეცოდინებათ კიდეც რამდენი დრო გაქვთ დარჩენილი რეგისტრაციამდე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ თქვენი ჯავშანი, თუ ვერ მოასწრებთ დროულად რეგისტრაციის გავლას. ჯორჯიან ეარვეისის რეგისტრაციის ვადების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ უშუალოდ ჩვენთან, ან ტურისტული სააგენტოებისაგან. რეგისტრაციის ბოლო ვადაა გამგზავრებამდე 30 წუთი, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.
6.2 აუცილებლად უნდა იმოფებოდეთ ჩასხდომის ადგილას (გეითთან), რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე.
6.3 ჩვენ გვაქვს უფლება გავაუქმოთ თქვენი ჯავშნის ადგილი, თუ დროულად არ იქნებით ჩასხდომის ადგილას.
6.4 ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ ნებისმიერი ზარალის, ან გაწეული ხარჯების გამო, რომელიც გამოწვეული იქნება თქვენ მიერ ამ მუხლის დებულებების შეუსრულებლობის გამო.
 

მუხლი 7 - უარი და მოგზაურობის შეზღუდვა

7.1 ჩვენ შესაძლოა უარი გითხრათ გაფრენაზე, ან სამომავლო მოგზაურობაზე, თუ წერილობით მიიღეთ შეტყობინება ამის შესახებ. მომავალში, ჩვენ უფლება გვაქვს უარი ვთქვათ თქვენს ტრანსპორტირებაზე, თუ
7.1.1 ეს ქმედება აუცილებელია სახელმწიფოს მოქმედი კანონმდებლობის, დებულების ან ბრძანებების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად,
7.1.2  თქვენი მოგზაურობა საფრთხეს უქმნის სხვა მგზავრების უსაფრთხოებას, ან ჯანმრთელობას,
7.1.3 ქცევა, ასაკი, ფსიქიკური ან ფიზიკური მდგომარეობა, მათ შორის ალკოჰოლის მიღება, ან ნარკომანია, საფრთხეს ან რისკს უქმნის თქვენ, მგზავრებს, ეკიპაჟს ან ქონებას, 
7.1.4  თქვენ ჩაიდინეთ არასწორი საქციელი წინა ფრენის დროს და გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ეს ქცევა შესაძლოა განმეორდეს, 
7.1.5 თქვენ უარი თქვით უსაფრთხოების შემოწმებაზე,
7.1.6 თქვენ არ გადაიხადეთ შესაბამისი საფასური, გადასახადები, ან მოსაკრებლები, 
7.1.7 თქვენ არ გაგაჩნიათ მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა ქვეყანაში შესვლისთვის, ან ტრანზიტისთვის, დაზიანებული გაქვთ სამგზავრო დოკუმენტები ფრენის დროს, ან უარს ამბობთ ეკიპაჟისთვის სამგზავრო დოკუმენტების ჩაბარებაზე.
7.1.8 თქვენ წარმოადგენთ ბილეთს, რომელიც შეძენილია უკანონოდ, ან ცნობილია, რომ იგი დაკარგული ან მოპარულია, ყალბია, ან თუ ვერ ამტკიცებთ, რომ თქვენ ხართ ბილეთზე დასახელებული პირი, 
7.1.9 თქვენ არ შეასრულეთ 3.3 მუხლში მოცემული მოთხოვნები. კუპონის თანმიმდევრულობასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან თქვენ წარმოადგენთ ბილეთს, რომელიც გაცემულია ან შეცვლილია სხვა ფორმით, გარდა ჩვენგან ან ბილეთების გაცემის უფლებამოსილი ტურისტული სააგენტოებისგან,
7.1.10 თქვენ არ ასრულებთ ჩვენს უსაფრთხოების მითითებებს,
7.1.11 არ ემორჩილებით თვითმფრინავში მოწევის აკრძალვას, ან ბორტზე ელექტრონული აღჭურვილობის გამოყენებას, რომლის უფლებაც არ გაქვთ.

7.2    ძლიერი> სპეციალური დახმარება
7.2.1 უპატრონო ბავშვთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ორსულთა, ავადმყოფთა, ან სპეციალური დახმარების საჭიროების მქონე სხვა პირების მიღება ექვემდებარება ჩვენთან წინასწარ შეთანხმებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მგზავრებს, რომელთაც წინასწარ (ბილეთის ყიდვის დროს) ჩაგვაყენეს საქმის კურსში, სპეციალური მოთხოვნების შესახებ, ჩვეულებრივ შეძლებენ გამგზავრებას.

7.2.2 ბავშვების ტრანსპორტირება
ბავშვები, რომლებიც ჯერ არ გამხდარან 5 წლის, მოგზაურობა შეუძლიათ  მხოლოდ 18 წლის ზემოთ ზრდასრულ<